Jak Prokuratura Głównego Lekarza Weterynarii rozgrzeszyła

Z zainteresowaniem i zaciekawieniem zapoznaliśmy się z wczorajszym artykułem Polityka w sprawie wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie handlu żywymi rybami. Cieszymy się, że temat ten został w końcu dostrzeżony przez media ogólnopolskie.
Link do artykułu: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1775610,1,kuriozalne-wytyczne-pozwalaja-znecac-sie-nad-karpiami.read

Przypominamy jedynie, że już w grudniu 2015 r. złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie do ówczesnego Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, którego na zasadzie art. 304. § 1 k.p.k Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE zawiadomiła o możliwości przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, a mianowicie osoby sprawujące funkcję Głównego Lekarza Weterynarii, poprzez opracowanie i opublikowanie bez podstawy prawnej wbrew zapisom ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii, co najmniej od daty 30 listopada 2012 r. ze zmianami w dniu 05 grudnia 2013 r., w Warszawie do chwili opracowania zawiadomienia, Wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej, w których zaleca on sprzedaż żywych ryb – karpi, wskazując na sposób transportu żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie, czym wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego, swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie udzielając rady i informacji, w jaki sposób uniknąć odpowiedzialności karnej za przestępstwo znęcania nad zwierzętami, tj. o przestępstwie z art. 231 § 1 k.k w zb. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 35 ust. 1 a zw. z art. 6 ust. 2 pkt 18 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Niestety zawiadomienie nasze nie spotkało się ze zrozumieniem w Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Śródmieście, która postanowieniem z dnia 29 stycznia 2016 r, za nr PR 1 Ds. 57.2016.KW odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie. Mimo skierowanego zażalenia Sąd utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy.
Link do info z 2015 roku: https://www.fundacjaexlege.pl/interwencje/zawiadomienie-do-prokuratury-generalnej-w-sprawie-karpii/

Nadal uważamy, że decyzja ta nie była słuszna. Żywimy głęboką nadzieję, że tym razem wytyczne te zostaną USUNIĘTE lub przynajmniej opracowane ZGODNIE z brzmieniem ustawy na istniejącej podstawie prawnej, zaś OSOBY ODPOWIEDZIALNE za ich opracowanie w końcu zostaną UKARANE.

 

zobacz także:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

* * *

>> Wytyczne w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej <<