O nas

Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE została ustanowiona przez Fundatora, Panią Martę Włosek, która od lat aktywnie działa na rzecz ochrony praw zwierząt. Jako Prezes Fundacji, za swe wieloletnie osiągnięcia, została uhonorowana tytułem CZŁOWIEKA ROKU 2016 w kategorii Działalność Społeczna w plebiscycie Dziennika Wschodniego. W okresie 01.02.2014 – 31.01.2016 r. została powołana przez Krajową Komisję Etyczną do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach na członka I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Lublinie. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu umiejętności związanych z pracą inspektora ds. ochrony zwierząt, w tym. m.in. z ramienia brytyjskiej formacji Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) oraz Sentience And Animal Welfare (Dobrostanu i Zdolności do Odczuwania u Zwierząt) z ramienia Profesora Dobrostanu z Cambridge University, Department of Veterinary Medicine, Centre for Animal Welfare and Anthrozoology Donalda Broom’a. Posiada dyplomy z zakresu psychologii psów, behawiorystyki oraz instruktora szkolenia psów. Jest autorem i prelegentem szkoleń z zakresu prawnej ochrony zwierząt oraz organizatorem cyklicznie realizowanych specjalistycznych kursów. M.in. w 2016 roku przeprowadziła szkolenia dla 100 funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Lublin i 100 funkcjonariuszy Policji z zakresu prawnej ochrony zwierząt oraz kontroli dobrostanu zwierząt. W grudniu 2019 roku została zaproszona do prac w Parlamentarnym Zespole Przyjaciół Zwierząt w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałych osób, które towarzyszyły jej przez te lata w pro-zwierzęcych działaniach Fundacja EX LEGE skupia dzisiaj ludzi pełnych pasji i oddanych sprawie, angażujących się całym sercem w poprawę losu zwierząt w Polsce.

Ratujemy zwierzęta maltretowane, ranne, skrzywdzone przez człowieka i często upodlone do granic możliwości. Naszym głównym atutem jest profesjonalny Patrol Interwencyjny, którego podstawowym zadaniem jest reagowanie i skuteczne działanie w sytuacjach łamania Ustawy o ochronie zwierząt oraz kontrola dobrostanu i warunków bytowania zwierząt. Wśród naszych wolontariuszy jest dwóch doświadczonych Inspektorów ds. Ochrony Zwierząt, którzy uczestniczyli w szeregu szkoleń, m.in. z ramienia RSPCA. Działania interwencyjne dotyczą zarówno zwierząt towarzyszących, dzikich, jak i gospodarskich.  Wspólnie z Policją, Strażą Miejską, organami celnymi oraz innymi uprawnionymi instytucjami ujawniamy sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom. Kierujemy wnioski do organów ścigania oraz organów wymiaru sprawiedliwości zmierzające do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom. Bierzemy udział w postępowaniach przed organami ścigania, reprezentujemy wobec wymiaru sprawiedliwości prawa zwierząt.

Oprócz Patrolu Interwencyjnego zajmujemy się szeroko pojętą edukacją społeczeństwa w kwestiach humanitarnego i prawidłowego traktowania zwierząt, a także ich sterylizacji w celu zmniejszenia populacji bezdomnych psów i kotów.

Większość zwierząt, które trafiają pod naszą opiekę wymaga interwencji lekarsko-weterynaryjnej. Nasi podopieczni często potrzebują długiego i kosztownego leczenia. Wielu z nich musimy pomóc od nowa zaufać ludziom, przez których niejednokrotnie zostali skrzywdzeni, dlatego każde zwierzę, które do nas trafia jest traktowane w sposób indywidualny i z należytą mu troską.

Wszystkich Państwa, którym bliski jest los zwierząt zachęcamy do wspierania naszych działań. Wierzymy, że dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu uda nam się uratować wiele istnień. Ich życie zależy również od Was.

Cele Fundacji EX LEGE:

 1. Działanie na rzecz ochrony zwierząt, ochrony środowiska oraz na rzecz ekologii.
 2. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz przestrzegania ich praw.
 3. Przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich form stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt.
 4. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji publicznej oraz właściwymi instytucjami.
 5. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom dzikim oraz wolno bytującym.
 6. Propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt dzikich.
 7. Udzielanie pomocy zwierzętom skrzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym.
 8. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia bezdomności zwierząt.
 9. Organizowanie i prowadzenie azylów, ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz schronisk dla zwierząt.
 10. Kreowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz właściwych postaw związanych z ochroną przyrody i środowiska.
 11. Propagowanie wiedzy na temat praw zwierząt.
 12. Propagowanie edukacji ekologicznej.
 13. Krzewienie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz popularyzacja aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt udomowionych i dzikich.
 14. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych.

Fundacja EX LEGE realizuje swoje cele poprzez:

 1. Powołanie Patrolu Interwencyjnego jako organu podejmującego działania interwencyjne i kontrolujące.
 2. Podejmowanie przez upoważnionych przedstawicieli Fundacji interwencji w przypadkach znęcania się nad zwierzętami lub konieczności ratowania życia lub zdrowia.
 3. Dokonywanie kontroli dobrostanu zwierząt we współpracy z organami administracji publicznej i samorządowej.
 4. Ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom i środowisku wspólnie z Policją, Strażą Miejską, organami celnymi oraz innymi uprawnionymi instytucjami i organizacjami oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją publiczną.
 5. Kierowanie wniosków do organów ścigania oraz organów wymiaru sprawiedliwości zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom.
 6. Udział w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości, reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierząt.
 7. Dokumentowanie przypadków znęcania się nad zwierzętami, zawiadamianie odpowiednich organów o zaniedbaniach, przestępstwach i wykroczeniach w stosunku do zwierząt oraz reprezentowanie praw pokrzywdzonych zwierząt w postępowaniach karnych przed organami ścigania i sądami powszechnymi.
 8. Współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej w ujawnianiu i ściganiu przestępstw oraz wykroczeń przeciwko zwierzętom.
 9. Współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej w realizacji zadań publicznych związanych z ochroną zwierząt dzikich oraz udomowionych na zasadach odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 10. Prowadzenie akcji adopcji zwierząt domowych, w szczególności porzuconych, bezdomnych i odebranych właścicielom na skutek okrutnego traktowania.
 11. Wspieranie prac naukowo-badawczych poświęconych etyce i ochronie praw zwierząt, w tym organizowanie konferencji naukowych popularyzujących etyczne i prawne aspekty ochrony zwierząt.
 12. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej ze statutowymi celami Fundacji.
 13. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie etyki, ekologii, ochrony środowiska i praw zwierząt.
 14. Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, pracowników społecznych i etatowych Fundacji oraz innych osób w zakresie etyki traktowania zwierząt, kryteriów dobrostanu zwierząt oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony zwierząt.
 15. Kreowanie oraz opiniowanie inicjatyw ustawodawczych dotyczących ochrony zwierząt oraz ochrony przyrody.
 16. Monitorowanie działań organów administracji publicznej i samorządowej w zakresie ustawowego zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ustawowych zadań ochrony zwierząt i ochrony przyrody.
 17. Prowadzenie działań mających na celu regulację liczebności populacji bezdomnych zwierząt, zwłaszcza propagowanie sterylizacji oraz ich ścisłego ewidencjonowania.
 18. Prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt.
 19. Prowadzenie azylów dla zwierząt dzikich.
 20. Organizowanie akcji edukacyjnych i propagandowych, warsztatów, seminariów oraz szkoleń.
 21. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt i ich praw.
 22. Występowanie inicjatywami w zakresie zmiany przepisów prawnych dotyczących ochrony praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych w tym przedmiocie.
 23. Działanie na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności poprzez podejmowanie współpracy z władzami oświatowymi w celu wychowywania młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt, poszanowania dla środowiska naturalnego oraz kształtowania świadomości społeczeństwa dotyczącej ochrony życia i praw zwierząt.
 24. Promocję i organizację wolontariatu w zakresie ochrony zwierząt.
 25. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla inspektorów patroli interwencyjnych, wolontariuszy, opiekunów i pielęgniarzy zwierząt, innych specjalistycznych szkoleń dla osób działających w Fundacji, współpracujących z Fundacją oraz pozostałych.
 26. Organizowanie i przeprowadzanie działań edukacyjnych i propagandowych, szkoleń, warsztatów, seminariów, odczytów i konferencji związanych z ekologią, przyrodą i zwierzętami.
 27. Kontrolę warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt przebywających w schroniskach, ubojniach, hodowlach, ogrodach zoologicznych, zwierzyńcach, a także zwierząt będących przedmiotem handlu transportu oraz we wszystkich innych miejscach gdzie są przetrzymywane zwierzęta.
 28. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt, przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych.
 29. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 30. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających na celu promocję idei ochrony zwierząt i środowiska oraz humanitarnego traktowania zwierząt.
 31. Organizowanie zbiórek publicznych i aukcji.
 32. Realizację zadań zleconych przez organy administracji państwowej w zakresie realizacji ich obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw.
 33. Podejmowanie działań innych niż wymienione w ust. 1-32, służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska oraz wspierających działalność Fundacji.