Regulamin darowizn

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady przekazywania darowizn na cele statutowe Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE z siedzibą w Lublinie, ul. Elizy Orzeszkowej 4, 20 – 435 Lublin, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak również do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000588055, NIP: 946-265-60-76, REGON: 363063120, zwanej dalej Fundacją.
2. Darowizny przekazywane Fundacji przeznaczane są wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji obsługujących płatności dokonywanych darowizn, Darczyńca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

SŁOWNICZEK

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:
a) Portal – portal internetowy fundacjaexlege.pl (strona internetowa wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami).
b) Użytkownik – osoba korzystająca z portalu i treści na nim zamieszczonych.
c) Darczyńca – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, który dokonał Darowizny.
d) Serwis finansowy – serwis PayU /payu.pl/
e) Operator płatności – spółka PayU S.A. wykonującą dla Fundacji usługi płatnicze jako operator bezpiecznych płatności internetowych.
f) Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Darczyńcę na działania Fundacji.

UMOWA DAROWIZNY

1. Użytkownik (Darczyńca) przekazując środki finansowe lub rzeczowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega zatem na zobowiązaniu się do przez Użytkownika (Darczyńcę) do bezpłatnego świadczenia na rzecz Fundacji kosztem swego majątku (Darowizna).
2. W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone.

PRZEKAZYWANIE DAROWIZN

1. Przekazywanie darowizn środków finansowych na rzecz wsparcia działań Fundacji jest możliwe albo poprzez dokonanie wpłaty wybranej kwoty darowizny bezpośrednio na konto Fundacji albo w ramach skorzystania z udostępnionej na Portalu aplikacji Operatora płatności.
2. W przypadku, gdy Użytkownik (Darczyńca) zamierza bezpośrednio dokonać darowizny, bez skorzystania z aplikacji Operatora płatności , wówczas powinien dokonać przelewu dowolnej kwoty darowizny na konto Fundacji prowadzone przez mBank: 75 1140 2004 0000 3102 8308 5025 poprzez dokonanie bezpośredniego przelewu na to konto lub przelewu w oddziale banku lub na poczcie.
3. W przypadku, gdy Użytkownik (Darczyńca) decyduje się dokonać darowizny w ramach skorzystania z aplikacji Operatora płatności, wówczas na stronie Portalu w zakładce [Możesz pomóc / Wsparcie finansowe] powinien zaznaczyć wybraną proponowaną kwotę wsparcia finansowego lub też wpisać w oknie „Other” inną zadeklarowaną przez siebie indywidualnie kwotę wsparcia finansowego, a następnie potwierdzić wybór klikając okno „Next” i postępować zgodnie z pojawiającymi się w dalszych krokach komunikatami.
4. Darowizny przekazywane za pomocą strony są realizowane w sposób jednorazowy.
5. W celu przekazania darowizny, po wypełnieniu formularza obecnego na niniejszej stronie, Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do strony Operatora.
6. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: przelewów elektronicznych (w tym BLIK), przelewów tradycyjnych oraz kart płatniczych. Aktualna lista banków współpracujących i metod płatności jest dostępna na stronie serwisu PayU.
7. Darowizny są obsługiwane przez Operatora płatności firmę PayU S.A., z główną siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444, za pośrednictwem Serwisu finansowego, poprzez wybór jednej z form płatności udostępnionych przez Operatora płatności.
8. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: PayU SA (link: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania ).

REKLAMACJE

W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem darowizn w formie płatności pieniężnych za pośrednictwem Operatora płatności, reklamacje należy kierować bezpośrednio do właściwego Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Więcej informacji dotyczących składania reklamacji odnoszących się do dokonywania płatności pieniężnych znajduje się pod adresami: https://www.payu.pl/ lub na stronie banku Darczyńcy.

DANE OSOBOWE

1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Fundacja.
2. Fundacja przekazuje Operatorowi płatności wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator płatności zawiera z Darczyńcą – klientem- płacącym- umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator płatności staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.
3. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora płatności, Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 30.06.2024 roku.
2. Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom na Portalu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.