Deklaracja przystąpienia do Fundacji

  Proszę o przyjęcie mnie w poczet wolontariuszy Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE. Oświadczam, że cele i zadania Fundacji EX LEGE są mi znane. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów statutu, obowiązujących przepisów prawa i regulaminów oraz do aktywnego uczestnictwa w działalności Fundacji, sumiennego realizowania uchwał i postanowień władz Fundacji, a nadto strzec godności członka Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE.

  Dane kontaktowe:


  Jednocześnie zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ujętych w ankiecie dla potrzeb statutowych Fundacji EX LEGE.

  Oświadczenie kandydata o niekaralności.

  Ja, niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych oświadczeń oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe), oraz nie byłem karany/a za wykroczenia wynikające z zapisów ustawy o ochronie zwierząt.

  Nigdy nie podawaj w Formularzach swoich haseł.