WYROK W SPRAWIE LEPPERKA

Marek Sz., właściciel firmy w Lublinie, na terenie której ujawniliśmy w lutym 2020 roku psa utrzymywanego w stanie skrajnego zaniedbania, który 😈 oskarżał nas publicznie za pomocą środków masowego przekazu o KRADZIEŻ, WYŁUDZENIA i ZABICIE jego psa Lepperka, SKAZANY ZA ZNĘCANIE‼

✅ W minioną środę tj. 12 maja 2021 r. w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie zapadł wyrok w sprawie Marka Sz. oskarżonego o to, że: w okresie od bliżej nieustalonej daty 2019 r. do 9 lutego 2020 r. w Lublinie, znęcał się nad psem rasy mieszanej płci męskiej o nazwie Lepperek poprzez niezapewnienie mu opieki lekarsko-weterynaryjnej i utrzymanie psa w stanie rażącego zaniedbania w zakresie utrzymywania zwierzęcia w stanie nieleczonej choroby, czego wynikiem były schorzenia patologiczne manifestujące się widocznym wyniszczeniem w postaci wychudzenia, osowiałości oraz trudności w poruszaniu się, co doprowadziło do wykonania w dniu 21 lutego 2020 r. procedury eutanazji zwierzęcia, tj. o czyn z art. 35 ust. 1a Ustawy o ochronie zwierząt

✅ W rezultacie przeprowadzonego dochodzenia Prokuratura Rejonowa w Lublinie OSKARŻYŁA Marka Sz. o to, że w okresie od bliżej nieustalonej daty 2019 r. do 09 lutego 2020 roku w Lublinie ZNĘCAŁ SIĘ nad psem.

✅ Kolejno dnia 28 maja 2020 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie na podstawie art 500 § 3 k.p.k. uznając, że na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego NIE BUDZĄ WĄTPLIWOŚCI wydał wyrok nakazowy uznając Marka Sz. za WINNEGO popełnienia zarzuconego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt i za to na podstawie art. 35 ust 1a ustawy o ochronie zwierząt w zw. z art. 37a k.k. wymierzył mu karę grzywny w wymiarze 80 stawek dziennych po 20 zł.

✅ Fundacja EX LEGE nie zgodziła się z tym wyrokiem i ZŁOŻYŁA SPRZECIW zarzucając mu rażący niewspółmierny wymiar kary (!), dlatego też sprawa wróciła na wokandę. Proces rozpoczął się dnia 12 sierpnia 2020 r.

👩‍⚖ W rezultacie dnia 12 maja br. Sąd uznał Marka Sz. za WINNEGO tego, że: w okresie od listopada 2019 r. do 9 lutego 2020 r. w Lublinie, znęcał się nad psem rasy mieszanej płci męskiej o imieniu Lepperek w ten sposób, że nie zapewnił mu opieki lekarsko-weterynaryjnej przez dłuższy czas, utrzymywał go w stanie nieleczonej choroby, co było rażącym zaniedbaniem i pogłębiło schorzenia patologiczne, manifestujące się widocznym wyniszczeniem psa w postaci wychudzenia, osowiałości oraz trudności w poruszaniu się, zadając psu w ten sposób ból i cierpienia, co doprowadziło do konieczności wykonania w dniu 21 lutego 2020 r. procedury eutanazji zwierzęcia 💔,

tj. popełnienia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 35 ust. 1a Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. i za ten czyn na podstawie art. 35 ust. 1a w zw. z art. 35 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. wymierza oskarżonemu:

👉 karę 8 miesięcy pozbawienia wolności zawieszając jej wykonanie na okres próby lat 2;

👉 zobowiązuje oskarżonego w okresie próby do informowania Sądu o przebiegu okresu próby raz na 6 miesięcy na piśmie;

👉 zakaz posiadania zwierząt domowych na okres lat 2;

👉 nawiązkę w wysokości 4.000 zł. na cel związany z ochroną zwierząt;

👉 obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 3.761,78 złotych, zwalniając oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych.

Wyrok jest nieprawomocny.

➡ Fundacja EX LEGE w postępowaniu przygotowawczym reprezentowała prawa pokrzywdzonego w tej sprawie, a przed Sądem pełniła rolę oskarżyciela posiłkowego. W Sądzie reprezentowała Fundację Adwokat Anna Legieć💪❤ oraz Prezes Fundacji Marta Włosek 🤗.

📝 Historia Lepperka

Wiadomość o cierpiącym zwierzęciu, którym winien zająć się sam właściciel, ale z przyczyn tylko jemu znanych, tego nie uczynił otrzymaliśmy w lutym 2020 r.. Zwierzę według osoby zgłaszającej było w bardzo złym stanie. Pies przebywał na terenie dużej firmy w Lublinie – przez ogrodzenie widać było budę.

Jest sobota. Zgłaszający natychmiast powiadamia Policję. Patrol, który przyjeżdża na miejsce informuje, że z uwagi na weekend nic nie mogą zrobić – „-Trzeba czekać do poniedziałku”… 😖

🆘 Zgłaszający wie, że do poniedziałku zwierzę może nie przeżyć dlatego decyduje się na telefon do nas. Jedziemy na miejsce 🚑. Znajdujemy psa leżącego na trawniku niemal przed bramą firmy.

Stan psa jest fatalny – zwierzę jest apatyczne, porusza się chwiejnie, z odbytu leje się zielonkawa biegunka, widać mu wszystkie kości. Pies ewidentnie cierpi, a jest skazany tylko na siebie 🥺. W porozumieniu z Komendą Miejską Policji w Lublinie nasi Wolontariusze zabezpieczają psa i ruszają do kliniki.

⚠ Fragment badania klinicznego psa w momencie przyjęcia:

„stan ogólny: ZŁY (❗), PIES KACHEKTYCZNY (❗), WIDOCZNE ZANIKI MIĘŚNIOWE CAŁEGO CIAŁA (❗), reakcja na bodźce zewnętrzne OSŁABIONA (❗). ROKOWANIA OSTROŻNE (❗)”. Pies nie je, jest odżywiany dożylnie.

Rozpoczyna się wyścig z czasem, rozpaczliwa walka o żywą, czującą istotę. Niestety po nierównej walce lekarze podejmują decyzję o poddaniu psa eutanazji 🖤. Jesteśmy zdruzgotani, że dowiedzieliśmy się o losie Lepperka (vel Kostka) tak późno… Zbyt późno, by udało się go uratować 💔.